مدیر:
حسن افسر
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بازار آهن شاد آباد، بهاران یک، بلوک 35، پلاک: 9
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر
پترو تجهیز نادر