ضایعات(فلزات و غیره)
پرس سازی صادقی
مدیر: رضا صادقی
ضایعات آهن
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت نو آوران، خ رز پلاک: 3311