مدیر:
محمد غلام نژاد
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان شوش، بین سه راه خیام و خانی آباد، پلاک 373، خیمه تهران شمال
خیمه تهران شمال
خیمه تهران شمال