ضایعات(فلزات و غیره)
فروشگاه فریدون صادقی
مدیر: فریدون صادقی
خرید و فروش ضایعات آهن
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شادآباد -بازار آهن -بلوک 8 شمالی پلاک: 350