مدیر:
مسعود زنگانه
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تقاطع جمهوری، حافظ پاساژ بزرگمهر طبقه پنجم واحد 2
گروه خدماتی موبایل IRTCI
گروه خدماتی موبایل IRTCI