مدیر:
قهرودی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ جیحون، کمی پایین تراز خ هاشمی، روبروی کارواش پلاک: 497