مدیر:
دکتر محمدمهدی سهرابی
شماره تماس:
57734
فکس:
89788001
آدرس:
بالاتراز میدان ولیعصر، نرسیده به خیابان زرتشت، روبروی بانک کشاورزی، ساختمان اطباء پلاک: 1802 طبقه 5 واحد 1
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
مرکز تخصصی طب کار آسا
خدمات
اسپیرومتری
بررسی حجم های ریوی و مقایسه با استانداردها بر اساس سن جنس و نژاد
شنوایی سنجی
معاینات بیمه تامین اجتماعی
معاینات بدو استخدام
طب کار
پروانه مسئول فنی
پروانه بهره برداری مرکز تخصصی طب کار آسا