چهارشنبه 02 خرداد 1397

مشاورین املاک آلونک بازدید شما را خیر مقدم می گوید. لطفاً در صورت تمایل جهت ملاحظه جزئیات بیشتر روی آیکون مربوطه کلیک نمائید.

مشاورین املاک آلونک

آدرس: کوچه یزدان پناه
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 58 سال ساخت: 1382 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,300,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: خ افتکاری برادران عرب
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 97 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 3,150,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: خ افتکاری برادران عرب
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 93 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 2,940,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: خ افتکاری کوچه سودابه
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 73 سال ساخت: 1392 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 2,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: افتکاری کوچه شور انگیز
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 62 سال ساخت: 1383 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,600,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: انتهای جیحون برادران عرب
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 60 سال ساخت: 1389 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,500,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: انتهای جیحون خ کمیل نرسیده به کارون
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 100 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 3,450,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: انتهای جیحون خ کمیل نرسیده به کارون
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 95 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 3,180,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: انتهای جیحون خ برادران عرب کوچه امیر کبیر
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 75 سال ساخت: 1382 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,850,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: حسام الدین خ افتکاری
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 62 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,750,000,000 ریال قیمت هر متر: 0 ریال
آدرس: جیحونخ برادران عرب
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 56 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,740,000,000 ریال قیمت هر متر: 31,000,000 ریال
آدرس: جیحون خ مالک اشتر کوچه عرب ملکی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 78 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 2,640,000,000 ریال قیمت هر متر: 32,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین کوچه میرچی ک رمضانی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 60 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,950,000,000 ریال قیمت هر متر: 30,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین خ افتکاری کوچه اخگریان
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 71 سال ساخت: 1389 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,930,000,000 ریال قیمت هر متر: 25,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین خ افتکاری کوچه غفوری
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 56 سال ساخت: 1392 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,550,000,000 ریال قیمت هر متر: 27,600,000 ریال
آدرس: حسام الدین خ کوچه محقق
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 46 سال ساخت: 1391 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,340,000,000 ریال قیمت هر متر: 26,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین خ کوچه پور اسلامی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 51 سال ساخت: 1383 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,300,000,000 ریال قیمت هر متر: 22,500,000 ریال
آدرس: حسام الدین خ کوچه اخگریان
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 44 سال ساخت: 1390 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,200,000,000 ریال قیمت هر متر: 238,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین خ کوچه پور اسلامی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 55 سال ساخت: 1376 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,050,000,000 ریال قیمت هر متر: 19,000,000 ریال
آدرس: کمیل خ افتکاری ک عارفی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 54 سال ساخت: 1393 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,870,000,000 ریال قیمت هر متر: 32,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین ک میرچی ک رمضانی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 60 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,900,000,000 ریال قیمت هر متر: 29,000,000 ریال
آدرس: کمیل خ افتکاری ک شیرین
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 55 سال ساخت: 1382 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,540,000,000 ریال قیمت هر متر: 24,000,000 ریال
آدرس: حسام الد ین ک محقق
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 55 سال ساخت: 1382 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,100,000,000 ریال قیمت هر متر: 20,000,000 ریال
آدرس: جیحون خ رنجبر نبش ک بحری
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 55 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,690,000,000 ریال قیمت هر متر: 28,000,000 ریال
آدرس: کمیل خ افتکاری ک شیرین
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 37 سال ساخت: 1380 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,000,000,000 ریال قیمت هر متر: 23,000,000 ریال
آدرس: کمیل نرسیده به پارک رضوان
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 50 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 1,600,000,000 ریال قیمت هر متر: 32,000,000 ریال
آدرس: جیحون برادران عرب
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 34 سال ساخت: 1380 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 680,000,000 ریال قیمت هر متر: 20,000,000 ریال
آدرس: گلستانی بعد از تیموری
فروش مستغلات
متراژ: 279 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 9,480,000,000 ریال قیمت هر متر: 34,000,000 ریال
آدرس: انتهای جیحون برادران عرب
فروش مستغلات
متراژ: 97 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 3,880,000,000 ریال قیمت هر متر: 40,000,000 ریال
آدرس: انتهای جیحون برادران عرب ک ابو ترابی
فروش مستغلات
متراژ: 110 سال ساخت: 0 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
قیمت کل: 4,400,000,000 ریال قیمت هر متر: 40,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین ک قایم مقامی
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 58 سال ساخت: 1389 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
ودیعه: 400,000,000 ریال اجاره: 1,000,000 ریال
آدرس: جیحون برادران عرب ک امیدوار
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 65 سال ساخت: 1394 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
ودیعه: 200,000,000 ریال اجاره: 8,000,000 ریال
آدرس: جیحون ک ازلی تاش
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 45 سال ساخت: 1389 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
ودیعه: 250,000,000 ریال اجاره: 3,500,000 ریال
آدرس: حسام الدین خ افتکاری ک غفوری
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 40 سال ساخت: 1393 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
ودیعه: 300,000,000 ریال اجاره: 10,000 ریال
آدرس: حسام الدین ک قهرودی
رهن و اجاره آپارتمان مسکونی
متراژ: 47 سال ساخت: 1380 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 02 دی 1395
ودیعه: 200,000,000 ریال اجاره: 4,000,000 ریال
آدرس: انتهایی جیحون خ برادران عرب کوچه سلطان ویس
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 56 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 1,780,000,000 ریال قیمت هر متر: 3,100 ریال
آدرس: کمیل کوچه سماوات
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 64 سال ساخت: 1382 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 1,450,000,000 ریال قیمت هر متر: 3,100 ریال
آدرس: حسام الدین ک ملا صالحی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 68 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 2,420,000,000 ریال قیمت هر متر: 33,500,000 ریال
آدرس: مرتضوی ک عیال بارگان
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 66 سال ساخت: 1393 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 1,930,000,000 ریال قیمت هر متر: 27,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین کوچه ملا صالحی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 88 سال ساخت: 1395 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 3,090,000,000 ریال قیمت هر متر: 33,500,000 ریال
آدرس: انتهای جیحون برادران عرب
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 60 سال ساخت: 1389 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 150,000,000 ریال قیمت هر متر: 25,000,000 ریال
آدرس: کمیل خ افتکاری کوچه عارفی
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 66 سال ساخت: 1385 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 1,780,000,000 ریال قیمت هر متر: 27,000,000 ریال
آدرس: حسام الدین نرسیده به رنجبر
فروش آپارتمان مسکونی
متراژ: 70 سال ساخت: 1385 تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 07 بهمن 1395
قیمت کل: 1,680,000,000 ریال قیمت هر متر: 24,000,000 ریال