تانکر فروشی

ملک زاده

ملک زاده : 76264205-76263403
حومه تهران . جاده آبعلی، کمرد، جنب پمپ بنزین

تانکر فروشی

: تانکر فروشی

البرز صنعت میربابائی

میربابائی: -
حومه تهران . گیلاوند اول دوراهی حصار

تانکر فروشی

: تانکر کانکس درب آهنی