مدیر:
علی کیهانی فر
شماره تماس:
فکس:
33902018
شماره همراه:
آدرس:
خیابان فردوسی جنوبی، کوچه هنر، پلاک: 1، 3، 5 و 7 ساختمان سیمند کابل