ضایعات(فلزات و غیره)

فروشگاه بازیافت 125

گرانقدر : 77501002
منطقه 7 . خ نامجو - بعد از چ معینیه -روبروی خ زیبا

ضایعات(فلزات و غیره)

: خریدار ضایعات کاغذی و ...