مدیر:
حبیب پور
شماره تماس:
فکس:
56117239
شماره همراه:
آدرس:
اسلامشهر، شهرک لاله، انتهای کوچه نیلوفر2، پوشاک ایرانی اسلامی کساء پوشان