کانال سازی - نبشی سازی
موسسه فنی مختاری
مدیر: احمد مختاری
گانال سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
آزادگان، مجتمع آهن مکان، فاز 4 غربی، پلاک: 1035
تصاویر