مدیر:
محمد جمشیدی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
جلفا- دهستان شجاع -روستا سیلگرد
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید قیر 6070 | تولید انواع قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید قیر 6070 | تولید انواع قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | جلفا فراورده های نفتی | تولید قیر | قیر | تولید قیر 6070 | تولید انواع قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | جلفا فراورده های نفتی |  تولید قیر | قیر | تولید قیر 6070 | تولید انواع قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید انواع قیر | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید قیر 6070 | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید انواع قیر | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید قیر 6070 | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070 | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید انواع قیر | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070  | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید انواع قیر | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | قیر | تولید قیر | تولید قیر 6070 | تولید قیر آسفالت | پالایشگاه نفتی قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | قیر | تولید قیر | تولید قیر 6070 | تولید قیر آسفالت | پالایشگاه نفتی قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070 | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید قیر آسفالت | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070  | جلفا فراورده های نفتی | قیر | تولید قیر آسفالت | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070 | تولید قیر آسفالت | قیر | جلفا فراورده های نفتی | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070  | تولید قیر آسفالت | قیر | جلفا فراورده های نفتی | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070 | پالایشگاه نفتی قیر | قیر | تولید قیر آسفالت | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070  | پالایشگاه نفتی قیر | قیر | تولید قیر آسفالت | تولید قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070 | تولید قیر | قیر | تولید قیر آسفالت | پالایشگاه نفتی قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | تولید قیر 6070  | تولید قیر | قیر | تولید قیر آسفالت | پالایشگاه نفتی قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | قیر | تولید قیر | تولید قیر 6070 | تولید قیر آسفالت | پالایشگاه نفتی قیر
کارخانه شیمی گستر سهند | قیر | تولید قیر | تولید قیر 6070 | تولید قیر آسفالت | پالایشگاه نفتی قیر