مدیر:
زینب حمیدی
شهر:
تهران
آدرس:
پردیس ، فاز 1 ، بلوار ابن سینا ، خیابان نوروز4 ، خ گلها ، مجتمع آموزشی مبتکران ، واحد فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق
آموزشگاه فنی و حرفه ای فناوران فرتاک شرق