مدیر:
عباس محمدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
ابتدای منطقه صنعتی خرمدشت، قبل از بانک صادرات، پلاک 672
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل
چادر دوزی خیمه ابوالفضل