مدیر:
فرحمند صفی زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تهران، بزرگراه آزادگان ، بازار آهن مکان ، فاز 9 مرکزی پلاک 2150
پرسکاری و برشکاری فرهمند
پرسکاری و برشکاری فرهمند
پرسکاری و برشکاری فرهمند