مدیر:
سعید محمدپور
شماره تماس:
آدرس:
سعادت آباد، ضلع شمال شرقی میدان کاج، جنب بستنی فروشی
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید - آش و حلیم سعادت آباد - آش شله قلم کار میدان کاج - آش و حلیم غرب تهران - آش رشته سعادت آباد - آش و حلیم منطقه 2
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید
آش و حلیم سعید