مدیر:
عباس چگینی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
پامنار شمالی، نرسیده به خ امیرکبیر، جلوی مسجد شاه آبادی پلاک: 367
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره - ورق پلکسی کلاس پامنار - پلی کربنات پامنار - برش لیزر پامنار
طلق ستاره
طلق ستاره
طلق ستاره