اتومبیل(خدمات)
مدیر: محمد برغمدی
شهر: تهران
آدرس: تهران، پیروزی، بلوار ابوذر، پل دوم، ائمه اطهار شرقی، پلاک 860
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی - تبدیل گیربکس دنده ای به اتوماتیک - بهترین تعمیرگاه - تعمیرگاه - تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیر گیربکس اتوماتیک چینی - گیربکس اتوماتیک - پیروزی - تهران - منطقه 14 - منطقه 13
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیرگاه برغمدی (تعمیر گیربکس اتوماتیک) - تبدیل گیربکس دنده ای به فول اتوماتیک پیروزی
تعمیر گیربکس اتوماتیک در پیروزی - تعمیرگاه برغمدی
تعمیر گیربکس اتوماتیک - تعمیرگاه برغمدی
گیربکس اتوماتیک
تعمیرگاه برغمدی
با مدیریت آقای برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
با مدیریت آقای برغمدی
تعمیرگاه برغمدی
با مدیریت آقای برغمدی
گیربکس اتوماتیک
گیربکس اتوماتیک از چند قسمت تشکیل شده است که عبارت اند از: 1- توربین 2- پمپ های فشار روغن 3- انواع کلاج های تعویض دنده 4- کنترل ولو