مدیر:
روح اله سلیمانزاده
شماره تماس:
آدرس:
پیروزی ، پایین تر از چهارراه فرزانه ، مابین خ آخوندی و علیان (روبروی ایرانخودرو)، پ410
کباب ساطوری بناب آذربایجان
کباب ساطوری بناب آذربایجان
کباب ساطوری بناب آذربایجان
کباب ساطوری بناب آذربایجان
کباب ساطوری بناب آذربایجان