مدیر:
داوود خداوردی
شماره تماس:
فکس:
33131096
آدرس:
چهار راه مولوی، خیابان مولوی شرقی، بعداز کوچه پاسگاه سعدی پلاک: 203
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد
فرش نگین مشهد