مدیر:
جمشید حاجی عباسی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
هفده شهریور کوچه گوته پلاک: 23 طبقه همکف واحد 1
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
تهیه غذا و کترینگ برادران
هفت برادران حاجی عباسی