مدیر:
حسن عبدالهی
شماره تماس:
شماره همراه:
09121074240
شهر:
تهران
آدرس:
تهران، بلوار ابوذر، پل پنجم، خیابان ده حقی شرقی، پلاک 36
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار | منطقه 14
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار
فلافل سلف سرویس بهار