سرعتهاي بالاي سرعت مبنا در 
بلبرینگ ها 

Speeds above the speed rating    

افزايش سرعت از آنچه كه در جداول برينگ‌ها قيد شده امكانپذير است؛ و در اين حالتست كه بتوان با لايه مناسب روانكار، اصطكاك را كاهش داد و يا جهت خنك كردن روغن سيستم چرخش روغن بوجود آورد، با شيارهاي خنك‌كاري روي محفظه ايجاد كرد و يا از جريان هواي سرد استفاده نمود.

هرگونه افزايش سرعت به منزله افزايش اختلاف درجه حرارت حلقه‌هاي دروني و بيروني بيش از حدمجاز بوده و در اين حالت بايد لقي Clearance داخلي بيش از حد نرمال باشد (لقي C3). مسئله دما اولين مسئله محدود كننده سرعت است. در مقادير بالا نرخ سرعت، پارامترهاي ديگري نقش اساسي ايفا مي‌كنند كه از جمله آنها مي‌توان مقاومت قفسه، روانكاري سطوح درگير قفسه، نيروهاي چرخنده و گريز از مركز بر روي اجزاء چرخشي را نام برد.

در سرعتهاي خيلي زياد، تمامي اجزاء برينگ بخصوص اجزاء چرخنده بايد از دقت اندازه بالا برخوردار باشند، زيرا در سرعتهاي بالا مسئله ارتعاش بيشتر مطرح مي‌شود. در اين حالت طراحي مخصوص قفسه را نيز بايد در نظر گرفت.

تجربيات حاصل از كاربردهاي عملي نشان داده است كه در هر برينگ حداكثر سرعت مجازي وجود دارد كه از آن نبايد فراتر رفت. ضرايب افزايش سرعت در جدول صفحه بعد آورده شده است.

لازم به يادآوري است كه برينگ هميشه، بخصوص در سرعتهاي بالا، بايد تحت يك بار حداقل باشد.
#skf #mpz#fag#بلبرینگ ماشینی#لیست #قیمت #بلبرینگ