مدیر:
رضا بابایی شفیعی
شماره تماس:
36057679
01132317702
5
فکس:
01132317706
شماره همراه:
آدرس:
لاله زار ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه 3
بابل ، کیلومتر 6 ، جاده بابل به قائمشهر ، قبل از عبور منصور کنده
شرکت تولیدی نورآرای شمال
شرکت تولیدی نورآرای شمال