مدیر:
محمد فرهادی
شماره تماس:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، نازی آباد، خیابان شهید رجایی، بین خیابان عراقی و تولایی ، پلاک 336
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری
مرغ بریان کسری