مدیر:
حامد فدایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
میدان شوش، خیابان صابونیان، خیابان شهید عابدینی، پلاک24
ظرف غذا
ساخت اسپانیا
ظرف غذا
ساخت اسپانیا
ظرف غذا
ساخت اسپانیا
ظرف غذا
ساخت اسپانیا
کیف غذا
ساخت اسپانیا
کیف غذا
ساخت اسپانیا
طی شور
ساخت اسپانیا
سطل زباله
ساخت اسپانیا
سطل زباله
ساخت اسپانیا
سطل زباله
ساخت اسپانیا
سبد رخت
ساخت اسپانیا
ست بهداشتی
ساخت اسپانیا
پرده حمام
ساخت اسپانیا
پرده حمام
ساخت اسپانیا
پرده حمام
ست بهداشتی
ساخت اسپانیا
باکس وسیله
ساخت اسپانیا
باکس وسیله
ساخت اسپانیا
باکس وسیله
ساخت اسپانیا
باکس وسیله
ساخت اسپانیا
ظرف غذا
ساخت اسپانیا
ظرف غذا
ساخت اسپانیا
ظرف غذا
ساخت اسپانیا
ظرف غذا
ظرف غذا
ظرف غذا
ظرف غذا
ظرف غذا
ظرف غذا
ظرف غذا
ظرف غذا
کیف غذا
این کیف به همرا همراه 4 ظرف دارای قابلیت نگداری دما به مدت 5 ساعت میباشد.