مدیر:
عبداله صادقی
آدرس:
مصطفی خمینی پائین تراز چ سیروس پاساژ ایرانیان پلاک: 33-34-36
آوا مشکی کرم
پلی استر
برجسته
کاشمر تلخ
7رنگ
فردوسی فندقی
7رنگ
افشار تلخ
7 رنگ
زربافت
زربافت
ترنم کرم
7 رنگ
روناک کرم
9 رنگ
عقیق فندقی
ده رنگ
شیدا کرم
فرش ماشینی دیبا
ماندگار فندقی
ده رنگ