مدیر:
قهرمان بخشی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بازار سید اسماعیل ، بازار نجار ها ، سرای حاج هادی ، پلاک 10
پارچ در دار و بی در مس
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
فروشگاه مس قهرمان
اجیل خوری مس
کتری روسی