مدیر:
رضا بحری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 22، خیابان پژواک پلاک 37
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
کارگاه به سازان
کارگاه به سازان
کارگاه به سازان
کارگاه به سازان