مدیر:
ابراهیم هاشمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
جاده ساوه ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 22 شرقی ، پلاک 36
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار
کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار