مدیر:
حمید خلیلی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
جاده ساوه ، چهاردانگه ، میدان مصلی ، بلوک B ,مجتمع تجاری امام رضا ، پلاک 191 پلاک: 191 طبقه همکف
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران
بازرگانی دیزل تکنیک (خلیلی ) - لوازم یدکی ماشین سنگین - لوازم زیر بندی تریلی - لوازم کالیپر تریلی - لنت - لوازم بادی - پمپ بادی تریلی - دیسک چرخ - لوازم موتوری - جاده ساوه - اسلامشهر - حومه تهران