مدیر:
مصطفی شیخی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، کوچه نیکان عظیمی، بنگاه باقری
آزادگان، آهن مکان، خیابان فاز 5 غربی، پلاک1332
گروه صنعتی شیخی
گروه صنعتی شیخی
گروه صنعتی شیخی
گروه صنعتی شیخی
گروه صنعتی شیخی
گروه صنعتی شیخی