مدیر:
علی اکبر مقدم
شماره تماس:
آدرس:
میدان راه آهن، روبروی پلیس راه آهن، جنب کانون پرورشی حر پلاک 803
لابی مهمانپذیر
نمای راهرو
نمای راهرو
نمای راهرو
لابی مهمانپذیر
اتاق
اتاق
لابی مهمانپذیر
لابی مهمانپذیر
لابی مهمانپذیر
لابی مهمانپذیر