مدیر:
دکتر سودابه منتظمی و دکتر شیرین هاشمی
شماره تماس:
آدرس:
خیابان وحدت اسلامی، زیر پل ابوسعید ، روبروی رستوران شایسته ، پ767 ، طبقه5 ، واحد11
دندانپزشکی دکتر منتظمی
دندانپزشکی دکتر منتظمی
دندانپزشکی دکتر منتظمی
دندانپزشکی دکتر منتظمی