مدیر:
سید اسماعیل هاشمی
شماره تماس:
فکس:
55616523
شماره همراه:
آدرس:
15 خرداد ، بازار نوروز خان ، معظم الدوله ، جنب سرای نصیری پلاک: 84
کاکائو گرکینگز
کاکائو
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا
فروشگاه جمهوری (بازار بزرگ) قهوه صدا