مدیر:
جواد امامی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
اسلامشهر، میدان نماز، خیابان تعاون کوچه تعاون3
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه
رستوران سنتی سرای فیروزه