مدیر:
جعفر علیزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
ستارخان ، روبروی خیابان نیایش ، نبش نهم (دریانو ) ، کبابی سبلان
کبابی سبلان
کبابی سبلان
کبابی سبلان
کبابی سبلان
کبابی سبلان
کبابی سبلان
کبابی سبلان
کبابی سبلان