مدیر:
منصور حبیبی
شماره تماس:
فکس:
-
شماره همراه:
آدرس:
خ جمهوری، پاساژ توکل طبقه اول پلاک: 124
الکترونیک منصور
الکترونیک منصور
الکترونیک منصور
الکترونیک منصور
الکترونیک منصور
الکترونیک منصور
الکترونیک منصور