طباخی - سیراب شیردان
طباخی شیرخدا - طباخی - قصرالدشت - منطقه 10
مدیریت: مجید شیرخدایی
طباخی ، ساعت کار 4 الی 12