مدیر:
هادی اسکندری چراتی
شماره تماس:
فکس:
76214037
شماره همراه:
آدرس:
خیابان سیاه سنگ، کوچه حاتمی(دانش11)، پلاک 71
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی