مدیر:
حسین سخدری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
منطقه صنعتی کمرد، خ 20 متری صنعت غربی، روبروی کوچه تختی پلاک: 369
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران