مدیر:
سید داوود میرعلی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
گیلاوند، بلوار شهید بهشتی، نبش زنبق 7 و 8
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد
رستوران میلاد