مدیر:
عاشقی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
رودهن، روبروی پارک آبشار، جنب اداره پست
فلافل باباخوری
فلافل باباخوری
فلافل باباخوری
فلافل باباخوری
فلافل باباخوری
فلافل باباخوری
فلافل باباخوری