مدیر:
مرتضی ریاحی فرد
فکس:
77646701-9
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، خیابان طالقانی شرقی ، بین بهار و شریعتی ، ساختمان گل الکتریک پارت، شماره 74 و 76 طبقه 1 واحد 1
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
کلیه محصولات موتوژن
کلیه محصولات موتوژن اعم از کولری و صنعتی و سنگین و فوق سنگین
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
شرکت گل الکتریک پارت (ریاحی)
الکتروموتور بدنه چدنی IP:55
الکتروموتورهای 3 فاز بدنه چدنی IP:55 موتوژن از 2/2 کیلووات تا 400 کیلووات در دورهای 1000 دور و 1500 دور و 3000 دور
الکتروموتورهای 3 فاز موتوژن
کلیه محصولات موتوژن 3 فاز از 0/12 کیلووات تا 18/5 کیلووات پوسته آلمینیوم