مدیر:
مرتضی ریاحی فرد
فکس:
77646701-9
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، خیابان طالقانی شرقی ، بین بهار و شریعتی ، ساختمان گل الکتریک پارت، شماره 74 و 76 طبقه 1 واحد 1
الکتروموتور 0/12 کیلووات 1500 دور

الکتروموتور 0/12 کیلووات 1500 دور

1,640,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/18 کیلووات 1500 دور

الکتروموتور 0/18 کیلووات 1500 دور

1,850,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/18 کیلووات 3000 دور

الکتروموتور 0/18 کیلووات 3000 دور

1,730,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/25 کیلووات 1500 دور

الکتروموتور 0/25 کیلووات 1500 دور

1,960,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/25 کیلووات 3000 دور

الکتروموتور 0/25 کیلووات 3000 دور

1,750,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/37 کیلووات 1000 دور

الکتروموتور 0/37 کیلووات 1000 دور

2,720,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/37 کیلووات 1500 دور

الکتروموتور 0/37 کیلووات 1500 دور

2,190,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/37 کیلووات 3000 دور

الکتروموتور 0/37 کیلووات 3000 دور

1,990,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/55 کیلووات 1000 دور

الکتروموتور 0/55 کیلووات 1000 دور

2,990,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/55 کیلووات 1500 دور

الکتروموتور 0/55 کیلووات 1500 دور

2,620,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/55 کیلووات 3000 دور

الکتروموتور 0/55 کیلووات 3000 دور

2,300,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
الکتروموتور 0/75 کیلووات 750 دور

الکتروموتور 0/75 کیلووات 750 دور

4,300,000 ریال فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
مشاهده سبد خرید انتخابی