درمانگاه(کلینیک)
مدیر: دکترحسین محمدنژاد
شهر: تهران
آدرس: تهران، بزرگراه آل احمد، انتهای غربی پل گیشا (نصر )، بعد از داروخانه آل احمد، روبروی برنج فروشی، اخوان، پلاک 111 ، ساختمان مهرگان
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی آل احمد
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی آل احمد
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی آل احمد
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی آل احمد
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی آل احمد
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی آل احمد