فرم درخواست استخدام در خیمه اتحاد - چادر اتومبیل - روکش برزنتی - روکش کولر - رجائی - منطقه 16

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.