فرم درخواست استخدام در تهیه غذای پاتیل (تهیه غذای فرهاد سابق)

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.